Benzer aramalar: kurtulus savasi

Kurtulus Savasi bilgileri

KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Kurtuluş Savaşı ülke bütünlüğünü korumak, ulusal egemenliğe dayalı, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak için tüm ulusca girişilen, çok cepheli bir savaştır. Kurtuluş Savaşı Osmanlı Devleti 'ni yok eden, Türklere yaşam hakkı tanımayan 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşması sonucu Türk milletinin bir ölüm-kalım mücadelesi olarak başlamıştır.

KURTULUŞ SAVAŞI ÖNCESİ DURUM
Osmanlı Devleti 'nin Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisini belirleyen Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918) ile Anadolu ve Trakya her türlü işgale açık bir duruma geliyordu. Çünkü Mondros ateşkes hükümleri galip devletlere gerekli gördükleri her yeri işgal etme hakkı tanıyordu. Ülke işgale uğrarken Padişah için önemli olan saltanatın, halifeliğin ve hanedanın selameti idi. Bu antlaşma çok ağır koşulları içerirken, İstanbul Hükümeti ileride yapılacak barış görüşmelerinde bu koşulları hafifletebileceğini umuyordu. Mondros Ateşkes antlaşmasının hemen ardından işgaller başladı. Bu antlaşmanın 7 inci maddesine göre, İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durumu bahane ederek istedikleri bölgeleri işgal edebileceklerdi. Boğazlar İngilizlerin kontrolüne geçti. İngilizler Çanakkale, Musul, Batum, Antep, Konya, Maraş, Samsun, Bilecik, Merzifon, Urla ve Kars'ı işgal ettiler. Fransızlar ise Trakya'daki demiryolunun önemli istasyonlarını, Dörtyol, Mersin, Adana ve Afyon istasyonunu işgal ettiler. İngilizler tarafından işgal edilen, Güney Doğu'daki bazı iller daha sonradan Fransızlara terk edilmiştir. İtalyanlar ise Antalya, Kuşadası, Bodrum, Fethiye ve Marmaris'i işgal ettiler. Konya ve Akşehir'e de asker yolladılar. Mondros Mütarekesi'nin Doğu Anadolu'da 6 vilayetin Ermenilere bırakılacağına ilişkin maddesi Ermenileri harekete geçirdi. Ermeniler kurdukları Alaylarla Doğu Anadolu'da yayılmaya ve bölgedeki Türklere zulüm ve baskı yapmaya başladılar. Kozan, Osmaniye, Mersin ve Adana'ya Fransızlarla birlikte Ermeni çetecileri de geldi. Yunanlılar kendilerine vaat edilen Ege Bölgesi'ni ele geçirmek üzere, İngiliz, Amerikan ve Fransız savaş gemilerinin koruması altında, 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgale başladılar. İzmir'in işgaline tepki olarak gazeteci Hasan Tahsin tarafından düşmana atılan ilk kurşun Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı olmuştur. Daha sonra Yunanlılar 3 koldan Ege Bölgesi'ni işgale başladılar. Mondros ateşkes antlaşmasından sonra işgallerin başlamasına karşılık Padişah ve Osmanlı Hükümeti işgallere karşı ses çıkarmamışlar, orduyu geliştirip güçlendirmeye yönelmemişler, sadece kendi çıkarlarını düşünmüşler, çekingen ve korkak davranmışlar, ülkeyi içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için hiçbir tedbir almamışlardır. Kurtuluş savaşımızda işgallere karşı ilk silahlı direniş Güneydoğu Anadolu'da Fransızlara karşı başlamışsa da, ilk Kuvayı Milliye hareketi Batı Anadolu'da Yunanlılara karşı oluşturulmuştur. Yunan birliklerinin İzmir'i işgal etmesi ve Anadolu içlerine ilerlemeye başlamasına seyirci kalan Osmanlı Hükümeti'nden artık hiçbir şey beklenemezdi. Bu durum, Kuvayı Milliye'nin doğuşunu ve Milli Mücadele'nin başlamasını kolaylaştırıcı etkenler olmuştu.

MUSTAFA KEMAL'İN SAMSUN'A ÇIKIŞI VE KONGRELER
Gelişmeleri yakından takip eden Mustafa Kemal Paşa, Türk Halkının ulusal egemenliğe dayanan, kayıtsız ve şartsız olarak bağımsız, yeni bir Türk devleti kuracak güçte olduğunu inanıyordu. Padişahın ve İstanbul Hükümeti'nin teslimiyetçi tutumu karşısında kurtuluş yolunun Milli Mücadele olduğunu anlamıştı. Düşman işgallerine karşı bazı bölgelerde gösterilen direniş ve milli teşekküllerin kurulması da onu umutlandırmıştı.

Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçmek için bir fırsat aradığı sırada, Karadeniz'deki Pontus Rum çetelerinin bölgedeki Türklere karşı saldırıları artmıştı. İngiltere asayiş ve sükunun sağlanmaması durumunda bölgeyi işgal edeceğini bir nota ile İstanbul Hükümeti'ne bildirdi. Padişah bölgedeki güvenliğin sağlanması için Mustafa Kemal Paşa'yı 9.Ordu Müfettişliğine atamıştır. Güvendiği arkadaşlarını yanına alan Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Bu tarih aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın fiilen başladığı tarihtir.

Mustafa Kemal, askeri örgütlenmeyi sağlamak için Havza'dan Anadolu'daki tüm komutanlarla temasa geçmiştir. Komutanlara ve Valilere yayınladığı genelgelerle (Havza Genelgesi) halka felaketin büyüklüğünün anlatılmasını ve işgallere karşı da mitinglerin yapılmasını istemiştir. İlk miting 30 Mayıs 1919'da Havza'da yapılmıştır.

AMASYA TAMİMİ (22 Haziran 1919)
12 Haziran 1919'da Havza'dan Amasya'ya gelen Mustafa Kemal Paşa buradan yayınladığı bildiri ile ülkenin içine düştüğü durumu açıklıkla saptıyor, çözümün bütün güçlerin birleşmesinden geçtiğini vurguluyordu. M.Kemal Amasya'da Anadolu ve Rumeli'de kurulan Mudafaa-i Hukuku Derneklerini birleştirme, kongreler yaparak tüm ulusun kesin kararına dayalı yeni bir yönetim kurma amacıyla Amasya Tamimi'ni hazırlamıştır. Bu tamimin önemli maddeleri

-Vatanın bütünlüğü ulusun bağımsızlığı tehlikededir. Hükümet millet için üstlendiği görev ve sorumluluklarını yerine getirememektedir.
-Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
-Ulusun haklarını dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve kontrolden uzak bir ulusal kongrenin toplanması şarttır. Bu kongreye her ilden, her sancaktan milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin seçilerek hemen yola çıkarılması gereklidir. Keyfiyet milli bir sır olarak saklanmalıdır.
-Doğu illeri adına, 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Amasya Tamimi'nin önemi Bu tamim ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması yolunda atılan ilk adımdır. Ulusun teşkilatlandırma ve mücadele yöntemleri belirginleşmiştir. Ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık fikri ilk kez ortaya atılmıştır

ERZURUM KONGRESİ (23 Temmuz 7 Ağustos 1919)
Vilayet-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi ile Trabzon Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti ortak bir kongre düzenlemek için çalışmalar yapıyorlardı. 3 Temmuz'da Erzurum'a gelen Mustafa Kemal, 8 Temmuz'da İstanbul'a görevinden ve askerlikten ayrıldığını bildirerek, Osmanlı Hükümeti ile tüm ilişkilerini sona erdirmiştir. Mustafa Kemal ertesi gün Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Şubesi'nin başkanlığına seçildi. Erzurum, Sivas, Bitlis, Van ve Trabzon'u temsil etmek üzere 56 delegenin katıldığı Erzurum kongresi 23 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal'in başkanlığında toplanarak aşağıda yazılı tarihi kararı almıştır.

Erzurum Kongresi Kararları
-Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
-Yabancıların baskısı altındaki Osmanlı Hükümeti'nin dağılması karşısında ulus tümden direniş ve savunmaya geçecektir.
-Vatanı kurtarma yolunda İstanbul Hükümet'i başarısız kalırsa geçici bir hükümet kurulacaktır.
-Ulusal kuvvetleri ve ulusal iradeyi egemen kılmak esastır
-Hıristiyanlara egemenlik ve ayrıcalık tanınamaz.
-Manda ve himaye kabul edilemez.
-Mebusan Meclisi açılmalı, hükümetin çalışmalarını denetlemelidir. Kongrenin Önemi -Yeni bir devlet kurma düşüncesi belirginleşmiştir.
-Misak-ı Milli sınırları ilk kez belirlenmiştir.
-Mustafa Kemal'in başkanlığında Doğu illerini temsilen, Heyet-i Temsiliye (Temsil Heyeti) adıyla bir yürütme organı seçilmiştir.
-Erzurum Kongresi'nin toplanma amacı bölgesel, alınan kararlar yönünden ise ulusaldır. SİVAS KONGRESİ (4-11 Eylül 1919) Ulusal direnişi oluşturmada ikinci büyük adım Sivas'ta atılmıştır. Bu kongre, Heyet-i Temsiliye'nin yanı sıra bazı vilayetlerden seçilmiş temsilcilerle birlikte 38 delegenin katılımı ile 0411 Eylül 1919'da yapılmıştır. İstanbul Hükümeti'nin Sivas'ta kongrenin yapılmasını önlemek için uyguladığı tüm baskılar sonuçsuz kalmıştır.

Sivas Kongresi Kararları
-Erzurum Kongresinde alınan kararlar kabul edildi.
-Anadolu ve Rumeli'de kurulmuş olan Müdafaa-i Hukuk dernekleri, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği adı altında birleştirildi. Erzurum Kongresi'nde seçilen 9 kişilik Heyet-i Temsiliye, 6 kişi daha ilave edilerek tüm yurdu temsil etme yetkisiyle genişletildi. Başkanlığına Mustafa Kemal getirilmiştir.

Önemi
-Erzurum kongresinde alınan kararlar bir bölge halkının kararları olmaktan çıkarılıp tüm ulusa mal edilmiştir.
-Ulusun geleceğine ulusun kendisinin karar vereceği ilkesi gerçekleştirilmiştir.
-M.Kemal kongrede Temsil Heyeti'nin başkanı olarak seçilmekle Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın yetkili lideri haline gelmiştir.
-TBMM bu kongrede seçilen Temsil Heyeti tarafından açılacaktır. AMASYA GÖRÜŞMELERİ (20-22 Ekim1919)

Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti ile yaptığı yazışmalarda Hükümetin Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde alınan kararlarına bağlı olmasını, Meclis-i Mebusan toplanana kadar hükümetin önemli kararlar almamasını, atamalarda Heyet-i Temsiliye'ye danışılmasını istemiştir. Ancak bütün bu yazışmalar bir sonuç vermedi. Bununla birlikte, İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal ile görüşmek üzere Anadolu'ya bir temsilci gönderdi.(Bahriye Nazırı Salih Paşa). İstanbul Hükümeti ile Heyet-i Temsiliye arasında yapılan Amasya görüşmelerinde taraflar şu esaslar üzerinde anlaşmışlardır

-İstanbul Hükümeti Sivas Kongresi kararlarını Meclis-i Mebusan'da onaylanması şartıyla kabul edecektir.
-Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği yasal bir kuruluş olarak İstanbul Hükümeti'nce tanınacaktır.
-Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerin işgaline izin verilmeyecektir.
-Müslüman olmayan topluluklara Türklerin egemenlik haklarını, toplumsal dengesini bozacak ayrıcalıklar tanınmayacaktır.
-Meclis-i Mebusan'ın güvenlik bakımından İstanbul' da toplanması uygun değildir.
-İtilaf Devletleri ile yapılacak barış görüşmelerinde Heyet-i Temsiliye'nin uygun göreceği temsilcilerin bulunması sağlanacaktır.

Sonuç
-Heyet-i Temsiliye Osmanlı Hükümeti tarafından resmen tanınmıştır.
-Görüşmeler sonunda Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da açılması İstanbul Hükümeti'nce kabul edilmiştir.

HEYETİ TEMSİLİYE'NİN ANKARA' YA GELİŞİ (27 ARALIK 1919)
27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelen Mustafa Kemal burasını Anadolu'daki direniş hareketinin merkezi olarak seçmişti. Gerçekten de Ankara coğrafi konum bakımından Anadolu'nun ortasına yakın bir yerde bulunuyordu.Ayrıca o dönemin en önemli ulaşım aracı olan demiryolu Ankara'ya kadar uzanıyordu.

MECLİSİ MEBUSAN'IN SON TOPLANTISI VE MİSAKI MİLLİ'NİN KABUL EDİLMESİ (28 Ocak 1920)

12 Ocak 1920'de Osmanlı Meclis-i Mebusan son kez toplandı. Bu meclisin verdiği en önemli karar, taslakları Mustafa Kemal tarafından milletvekillerine Ankara'da verilen ve sonraları Misak-i Milli olarak adlandırılacak olan Ahd-ı Milliye(Ulusal And) 28 Ocak 1920'de kabul edildi. Meclisin ve İstanbul Hükümeti'nin çalışmalarından ve Anadolu'da artan direniş hareketlerinden rahatsızlık duyan İtilaf Devletleri 16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal ettiler. Yunan birlikleri de Anadolu içlerine doğru ilerlemeye başladı. İstanbul'un işgalinden sonra Meclis-i Mebusan padişah tarafından kapatılmıştır. Misak-ı Milli (Ulusal And) kararları
-Halkı özgür kalır kalmaz ana yurda kendi istekleriyle katılmış olan Kars, Ardahan, Artvin için gerekirse yeniden oylama yapılacaktır.
-Batı Trakya'nın durumu orada yaşayanlar tarafından saptanmalıdır. -Halifeliğin, İstanbul ve Marmara'nın güvenliği sağlanmalıdır. Boğazlar konusu, ilgili devletlerle birlikte verilecek kararlarla çözümlendikten sonra Boğazlar dünya ticaretine açılabilecektir.
-Azınlıklar için istenen haklar sınırlarımız dışındaki Türklere de uygulanması koşuluyla kabul edilebilir.
-Ulusal ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacıyla tam serbestlik ve bağımsızlık sağlanması, siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan sınırlamaların kaldırılması gereklidir.
-Müslüman Arapların çoğunlukta olduğu yerlerin kaderi halkın oyuna uygun olmalıdır.

Önemi
-Misak-ı Milli ile M.Kemal Paşa'nın düşünceleri Osmanlı parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve yasallaşmıştır.
-Türk ulusunun bağımsızca yaşayacağı vatan sınırları çizilmiştir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI (23 Nisan 1920)
İstanbul'un işgali edilmesi ve Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasıyla Osmanlı yönetimi çökmüştür. Padişah İtilaf Devletlerin esiri haline gelmişti. Böyle bir durumda ulus kendisini yönetmeye başlamalıdır. Ulusu temsil eden, ulus adına karar veren yetkili organa ihtiyaç vardır. Bu da yeni bir meclistir. 23 Nisan 1920'de 338 milletvekilinin katılımı ile TBMM açıldı. Meclisin açılmasıyla Heyet-i Temsiliye'nin görevi sona ermişti. Meclis M.Kemal'i başkanlığa getirmiştir. 2 Mayıs 1920'de ilk TBMM Hükümeti kuruldu. 20 Ocak 1921'de yeni Türk devleti'nin ilk Anayasa'sı (Teşkilat-ı Esasiye) oluşturulmuştur. Bu anayasaya göre.
-Egemenlik ulusa aittir.
-Kuvvetler birliği ilkesini benimsemiştir.
-Meclis Başkanı hükümetin de başkanıdır.
1
kurtuluş savaşı destanını böyle okumuşt... - Hürriyet
kurtuluş savaşı destanını böyle okumuşt... - Hürriyet

http://webtv.hurriyet.com.tr/2/24358/0/1/kurtulus-savasi-des2
Kurtuluş Savaşı gerçek görüntüleri! - Haber - Haberler - Son Dakika ...
Kurtuluş Savaşı gerçek görüntüleri! - Haber - Haberler - Son Dakika ...

http://www.yazete.com/video-galeri-yeni/kurtulus-savasi-gerc3
Kurtuluş savaşı şiirleri - şiiri - Kurtuluş savaşı ile ilgili şiirler.
Kurtuluş savaşı şiirleri - şiiri - Kurtuluş savaşı ile ilgili şiirler.

http://www.edebiyatdefteri.com/kurtulus-savasi/siirleri/R
4
Kurtuluş Savaşı Gazeteleri
httpi423.photobucket.comalbumspp318WebSancakWS061-1.jpg httpi423.

http://www.maxicep.com/turk-ve-dunya-tarihi/kurtulus-savasi-5
Kurtuluş Savaşı, çanakkale Savaşı,atatürk Devrimleri izle | indir
Kurtulus Savasi Kurtluş Savaşi 2.bölüm 2.bolum ... Adini Feriha Koydum 23.

http://videoixir.net/izle/6941377/kurtulus-savasi-canakkale-6
Türban 2. bölüm. Paylaşan dostlara... - II. Kurtuluş Savaşı | Facebook
Türban 2. bölüm. Paylaşan dostlara... - II. Kurtuluş Savaşı | Facebook

https://www.facebook.com/II.Kurtulus.Savasi/posts/3892523544R
7
kurtulus savasi fotoid61261 kurtulus savasi fotoid61261 fotoğrafları ...
kurtulus savasi fotoid61261 fotoğrafları, kurtulus savasi fotoid61261 resimleri,

http://foto.internetara.com/?a=kurtulus+savasi+fotoid612618
kurtuluş savaşı | İzlesene.com
Kurtuluş Savaşı 2011 Trailer. TRT a video about Atatürk and Turkey with a

http://www.izlesene.com/liste/kurtulus-savasi9
Kurtuluş Savaşı 2 izle | indir
Kurtulus Savasi Kurtluş Savaşi 2.bölüm 2.bolum · Hemen izle · izlemek için ...

http://videoixir.net/izle/9871290/kurtulus-savasi-2.html10
kurtuluş Savaşı 2011 trailer
kurtuluş Savaşı 2011 trailer

http://www.youtube.com/watch?v=XHMuvzZspls11
KURTULUŞ SAVAŞI NIN GERÇEK GÖRÜNTÜLERİ
KURTULUŞ SAVAŞI NIN GERÇEK GÖRÜNTÜLERİ

http://www.youtube.com/watch?v=CO7bmZy_IOw12
Suriyenin Kurtuluş Savaşı - Belgesel
Suriyenin Kurtuluş Savaşı - Belgesel

http://www.youtube.com/watch?v=HIB1FIeEXa813
Kurtuluş Savaşı Görüntüleri - Genelkurmay Arşivinden
Kurtuluş Savaşı Görüntüleri - Genelkurmay Arşivinden

http://www.youtube.com/watch?v=JGea7lnwCHY14
kurtuluş savaşı belgeseli - 26 | İzlesene.com Video
kurtuluş savaşı belgeseli - 26 | İzlesene.com Video

http://www.izlesene.com/video/kurtulus-savasi-belgeseli-26/115
Türk Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi - Vikipedi
Kurtuluş Savaşında ilk cepheler Yunanlıların işgal ettiği bölgelerde kuruldu.

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Kurtulu%C5%9F_Sava%C516
Kurtuluş Savaşı Gazeteleri (Temsili - Forum Gerçek
Kurtuluş Savaşı Gazeteleri (Temsili) Türk Tarihi. ... Kurtuluş Savaşı Gazeteleri (

http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=8252417
Kurtuluş Savaşı Destanı 2 video klip
5 Şub 2013 ... Türkiyenin kurtuluş savaşı destanı, müzik eşliğinde kurtuluş savaşı görüntüleri

http://www.videoizi.com/kurtulus-savasi-destani-2-kli-arama-18
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 1
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 1

http://www.youtube.com/watch?v=bIH_mt2hc6U19
kurtulus savasi atv haber - orjinal video Videoları | İzlesene.com
kurtulus savasi atv haber - orjinal video ile ilgili en yeni ve en popüler videolar. ...

http://search.izlesene.com/?vse=kurtulus%20savasi%20atv%20ha20
Kurtuluş Savaşı Kahramanları {tsk Arşivinden} izle | indir
Tsk arşivinden kurtuluş savaşı yıllarına ait çok özel görüntüler.. daha fazlası için

http://videoixir.net/izle/185424/kurtulus-savasi-kahramanlar21
Kurtuluş Savaşı Gerçek Görüntüleri.. izle | indir
Kurtulus Savasi Kurtluş Savaşi 2.bölüm 2.bolum izle. Kurtulus Savasi Kurtluş

http://videoixir.net/izle/2094779/kurtulus-savasi-gercek-gor22
Kurtulus savasi ( Atv haber - Orjinal video
Kurtulus savasi ( Atv haber - Orjinal video

http://www.youtube.com/watch?v=N1ykxXD9AAE23
Kurtuluş Savaşı Destanı video klip
Kurtuluş Savaşı Destanı video klip

http://www.youtube.com/watch?v=22Ix0utmhps24
Nedir - Kurtuluş Savaşı - ToplumDusmani.net
Kurtuluş Savaşı, 1. Dünya Savaşından yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğunun

http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entr25
ATATÜRK VE ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI
Ayın altında kağnılar gidiyordu. Kağnılar gidiyordu Akşehir üztünden Afyona

http://www.kurtulussavasi.org/26
2 Şubat Anıtkabir TÜRBAN Mitingi Halkın halktan kurtuluş savaşı ...
2 Şubat Anıtkabir TÜRBAN Mitingi Halkın halktan kurtuluş savaşı ...

http://forum.memurlar.net/konu/428025/3.sayfa27
Kurtulus Savasi ve Turban yorumları - Yorumlar - Internetara.com
Kurtulus Savasi ve Turban yorumları, Kurtulus Savasi ve Turban hakkında

http://yorum.internetara.com/?a=Kurtulus+Savasi+ve+Turban28
Page 1 of comments on Kurtuluş Savaşı ve Türban
Arap kıyafeti TÜRBAN ile mücadele etmek vatan ve namus borcudur! Takunya

http://www.youtube.com/all_comments?v=bQEtuACaJgE29
Atatürk Ve Türk Kurtuluş Savaşı Nedir açıklaması 406 anlamı...
Samsundan Kurtuluş Savaşının meşalesini yakan Mustafa Kemal Atatürk ve ....

http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-406&Bilgi=atat%C3%30
Kurtuluş Savaşı Gazeteleri - zevkalade - Blogcu.com
AŞAĞIDAKİ GAZETELER, SANIRIM ASLINA UYGUN OLARAK TÜRKÇE

http://zevkalade.blogcu.com/kurtulus-savasi-gazeteleri/1070231
Kurtuluş Savaşı Hakkında Bilgi - Forumdas.net
11 Haz 2011 ... Kurtuluş Savaşı Hakkında Bilgi Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşına

http://www.forumdas.net/cumhuriyet-tarihi/kurtulus-savasi-ha32
1.TBMM - Kurtulus Savasi Muzesi Sanal Turu By R@Ki
1.TBMM - Kurtulus Savasi Muzesi Sanal Turu By R@Ki

http://www.tbmm.gov.tr/sanal_tur/kurtulus_savasi_muzesi/inde33
Kurtuluş Savaşı ile ilgili tüm haberler - Sayfa 1 - Milliyet
Kurtuluş~Savaşı ile ilgili tüm güncel haberler - 1. ... Kurtuluş Savaşı kelimesi

http://www.milliyet.com.tr/index/Kurtulu%C5%9F~Sava%C5%9F%C434
Kurtuluş Savaşı -Doğu Cephesi - Torpil giriş sayfası
Doğu Cephesi. 22 Haziran 1920de Yunan saldırısının başladığı sırada, Doğuda

http://torpil.com/egitim/lise-konulari/tarih/hhezh/kurtulus-35
Bulut Imfye Borcun Bitmesi Kurtuluş Savaşı Kadar ... - İzlesene.com
Bulut Imfye Borcun Bitmesi Kurtuluş Savaşı Kadar ... - İzlesene.com

http://www.izlesene.com/video/bulut-imfye-borcun-bitmesi-kur36
Mehmedim Kurtuluş Savaşı
Mehmedim Kurtuluş Savaşı

http://www.izlehaber.com/Mehmedim-Kurtulus-Savasi-Izle.html37
Kurtuluş Savaşı İzle videoları - Dailymotion
Kurtuluş Savaşı İzle ile ilgili tüm videoları yüksek görüntü kalitesiyle Dailymotion

http://www.dailymotion.com/hub/x1ssp_kurtulus-savasi38
Türk Kurtuluş Savaşı - E-Tarih
6 Kas 2007 ... KURTULUŞ SAVAŞI ( 1919-1922) Türk Kurtuluş Savaşı ülke bütünlüğünü

http://www.e-tarih.org/sayfa.php?sfid=52539
kurtuluş savaşı belgeseli - 36 | İzlesene.com Video
kurtuluş savaşı belgeseli - 36 | İzlesene.com Video

http://www.izlesene.com/video/kurtulus-savasi-belgeseli-36/140
Bir Millet Uyanıyor (Film,1966 Kurtuluş Savaşı Dönemi - Dailymotion
Bir Millet Uyanıyor (Film,1966 Kurtuluş Savaşı Dönemi - Dailymotion

http://www.dailymotion.com/video/xwom03_bir-millet-uyaniyor-41
Yiğit Bulut Kurtuluş Savaşı kadar önemlidir 14.05.2013 KANAL24 izle
14 May 2013 ... Bu olay Kurtuluş Savaşı kadar önemlidir. ... 1. Özge Ulusoyun zor anları! SHOW

http://tvarsivi.com/yigit-bulut-kurtulus-savasi-kadar-onemli42
Kurtuluş Savaşı 2011 Trailer | İzlesene.com
Kurtuluş Savaşı 2011 Trailer | İzlesene.com

http://www.izlesene.com/video/kurtulus-savasi-2011-trailer/643
Kurtuluş Savaşı ve Türban
Kurtuluş Savaşı ve Türban

http://www.youtube.com/watch?v=bQEtuACaJgE44
Kurtuluş savaşı ve türban - Free Mp3 Download
Kurtuluş savaşı ve türban Free Direct Download.Listen to Kurtuluş savaşı ve

http://freemp3x.com/kurtulu%C5%9F-sava%C5%9F%C4%B1-ve-t%C3%B45
kurtuluş savaşı nda türban yoktu - uludağ sözlük
cumhuriyet din bataklığını kurutarak ve de Anadolu yu işgal ede emperyalist

http://www.uludagsozluk.com/k/kurtulu%C5%9F-sava%C5%9F%C4%B146
Kurtuluş Savaşı ve Türban free mp3 downloads - Weblagu.com
Kurtuluş Savaşı ve Türban free mp3 downloads - Weblagu.com

http://www.weblagu.com/Kurtulu%C5%9F-Sava%C5%9F%C4%B1-ve-T%C47
İlk Kurşun Gazetesi » Yaşar Nuri Öztürk KURTULUŞ SAVAŞI ...
27 Eyl 2012 ... Bütün zamanlarda ama özellikle Kurtuluş Savaşı günlerinde namussuzlar

http://www.ilk-kursun.com/haber/12063848
Kurtuluş Savaşı Destanı - Nuri Kurtcebe - Karayılan Hikayesi izle | indir
Kurtulus Savasi Kurtluş Savaşi 2.bölüm 2.bolum izle. Kurtulus Savasi Kurtluş

http://videoixir.net/izle/4247350/kurtulus-savasi-destani-nu49
Kurtulus savasi ( Atv haber - Orjinal video - Dailymotion video
Kurtulus savasi ( Atv haber - Orjinal video - Dailymotion video

http://www.dailymotion.com/video/xhh5yc_kurtulus-savasi-atv-50
Hiç yayınlanmamış fotoğraflarla Kurtuluş Savaşı destanı | 74 - Milliyet
Hiç yayınlanmamış fotoğraflarla Kurtuluş Savaşı destanı. Yorum 0 ... Etiketler

http://www.milliyet.com.tr/fotogaleri/38458-sicakhaber-hic-y51
1. İnönü Savaşı - Kurtuluş Savaşı - Sosyal Bilgiler ve Tarih Sitesi
3 Ara 2011 ... KURTULUŞ SAVAŞI. 1. İNÖNÜ SAVAŞI. I. İnönü Savaşı (10 Ocak 1921).

http://www.etarih.net/tr/cumhuriyet/savaslar/1.inonusavasi.h52
Kurtuluş Savaşı ve Türban Mp3 Download - Searchfreemp3.com
Kurtuluş Savaşı ve Türban Free Video Download.Free Mp3 Download and

http://searchfreemp3.com/videodownload/YlFFdHVBQ2FKZ0U=.html53
Kurtuluş Savaşı ve Türban slideshow slideshow videoları ...
Kurtuluş Savaşı ve Türban slideshow slideshow videoları ...

http://video.internetara.com/?id=8630654
gazeteler kurtuluş savaşı döneminde yerel basın - Sevgiliye.com
KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİNDE YEREL BASIN. KURTULUŞ SAVAŞI

http://www.sevgiliye.com/gazeteler/gazeteler-kurtulus-savasi55
Gülseren Akalın-Kurtuluş Savaşında Adana Basını
Çoğu zaman kadınlar da Milli Kuvvetler safında savaşa katılıyorlardı. ... Kurtuluş

http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/makaleler/3.php56
Türk Kurtuluş Savaşı - Vikipedi
Türk Kurtuluş Savaşı, İstiklâl Harbi, Türk İstiklâl Harbi ya da Millî Mücadele olarak

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Kurtulu%C5%9F_Sava%C557
Kurtuluş Savaşı Destanı 2 video klip Mp3 Download ...
Kurtuluş Savaşı Destanı 2 video klip Free Video Download.Free Mp3 Download

http://searchfreemp3.com/videodownload/aGxTRS05dzhkOTA=.html58
Fethiye - Kurtuluş Savaşı Destanı 2 Video Klip
27 Ağu 2012 ... Türkiyenin kurtuluş savaşı destanı, müzik eşliğinde kurtuluş savaşı görüntüleri

http://www.gocektv.com/fethiye-kurtulus-savasi-destani-2-vid59
Kurtuluş Savaşı Destanı video klip video izle
18 Şub 2013 ... Kurtuluş Savaşı Destanı 2 video klip · Attila Canbaz - Şiir - Kurtuluş Savaşı

http://alacatinews.com/video-kurtulus-savasi-destani-video-k60
Kurtuluş Savaşı Destanı video klip
Kurtuluş Savaşı Destanı video klip hakkindaki videoyu indir meden izle, Video

http://video.softdusunce.com/izle/?v=22Ix0utmhps&t=Kurtulu%CBu içerikle ilgili bilgibende.com'un hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sadece internetteki arama sonuçlarını vermektedir.
Kurtuluş Savaşı fotoğrafları
  • Kurtuluş Savaşı
  • Kurtuluş Savaşı
  • Kurtuluş Savaşı
  • Kurtuluş Savaşı
  • Kurtuluş Savaşı
  • Kurtuluş Savaşı
  • Kurtuluş Savaşı

Sonhaber.tv